Construction Case

Flower Shop
HalloGallo Shinjuku

HalloGallo Shinjuku

Design : Hiroyuki Fujino

Direction:Hisatomo Yoshimura

Construction:YOSHIMURA LTD.